Home > Diagnose > Vragenlijsten

Vragenlijsten

Vragenlijsten en schalen kunnen zeer behulpzaam zijn bij het opsporen en de behandelingen van neuropathie. De DN4, LANNS, NPQ, painDETECT, ID-Pain zijn ontwikkeld om neuropathische pijn op te sporen. De McGill Pain Questionnaire (MPQ), de short form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) en de Neuropathic Pain Scale (NPS) zijn schalen om de intensiteit van de neuropathische pijn te beoordelen (volgens het farmacotheraeutisch kompas). Ze dienen als primair eindpunt voor het effect van de behandeling. Door een vragenlijst voor en na een behandeltraject in te vullen, kan
helder gemaakt worden wat een behandeling precies doet. Deze vragenlijsten zijn vooral bij medisch wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Responders worden gedefinieerd als patiënten met een 50%-reductie in pijnscore. Omdat een meting in de ochtend door de kwaliteit van de slaap kan zijn beïnvloed, wordt aangeraden ’s avonds te meten.

EQ-5D, kwaliteit van leven vragenlijst

De EuroQol (EQ-5D) is een korte vragenlijst die de kwaliteit van leven in kaart brengt.

Lees meer...

Vragenlijsten algemeen

Vragenlijsten kunnen ingezet worden om neuropathie te diagnosticeren en te volgen. Vragenlijsten als diagnostisch instrument kunnen echter 10 tot 20% van de neuropathieen niet ondervangen. Daarom is altijd de klinische blik van de arts nodig.

Lees meer...

Numerieke schaal voor Pijn (NRS)

De numerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meeste pijn ooit, en deze wordt in veel studies gebruikt. Deze eenvoudige meetmethode blijkt goed te werken.

Lees meer...

Neuropathie vragenlijst: DN4

dn_4.jpgIs de pijn neuropathische pijn? Dat lijkt een wat academische vraag, maar zij is wel belangrijk. Want wat er achter de pijn steekt, kan de behandeling beinvloeden. Hoe kom je dat dan te weten? Er zijn een aantal vragenlijsten om te weten te komen of er sprake is van neuropathische pijn. Een Franse onderzoeksgroep heeft een vragenlijst ontwikkeld met 4 vragen: de DN4.

Lees meer...

NPSI: neuropathic pain symptom inventory

De neuropathic pain symptom inventory (NPSI) is een schaal die in 2004 door Fransen en Belgen is ontwikkeld om de neuropathische pijn te kunnen volgen.

Lees meer...

Wat vind je zelf?: Global Perceived Effect (GPE-DV)

Een heel eenvoudige, korte en relevante vragenlijst is de Global Perceived Effect vragenlijst. Dus wat vindt de patient van de therapie. De lijst bestaat uit 2 vragen en is in 1 minuut in te vullen.

Lees meer...

PainDETECT vragenlijst

PainDETECT is een vragenlijst die de patient zelf kan invullen.

Lees meer...

ID pain

De ID pain is een vragenlijst met 6 vragen om neuropathie te diagnosticeren.

Lees meer...

Korte Pijn Inventarisatie

De Brief Pain Inventory (BPI) of in het Nederlands Korte Pijn Inventarisatie is vertaald en gevalideerd in vele talen. Deze schaal met 9 vragen is een van de meest gebruikte meetinstrumenten op het gebied van pijn. Op deze schaal kan ook gemeten worden wat voor impact de pijn heeft in het dagelijkse leven.

Lees meer...

LANSS neuropathie vragenlijst

De eerste diagnostische schaal die voor neuropathische pijn is ontwikkeld is de LANSS, the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs. Het boeiende ervan is dat het een zelf score schaal is. 

Lees meer...

Neuropathische Pijn Schaal: NPS

Amerikaanse onderzoekers hebben in 1997 een vragenlijst ontwikkeld voor neuropathie, om de ernst van de klacht in kaart te brengen. De schaal bestaat uit 10 items die soms in meerdere vragen zijn onderverdeeld.

Lees meer...

McGill pijn vragenlijst

De Mc Gill Pain Questionnaire is de eerste vragenlijst waarbij naast de intensiteit ook de kwaliteit van de pijn geevalueerd wordt en wat voor effect de pijn heeft op de psyche. Een deel van de vragenlijst bestaat uit 20 vragen, waarbij elke vraag bestaat uit 3 of 4 woorden die de pijn beschrijven. Het woord dat het beste past bij de pijn dient dan omcirkeld te worden.

Lees meer...

Neuropathische pijn questionnaire (NPQ)

De neuropathische pijn vragenlijst of wel de neuropathic pain questionnaire (NPQ) is in de VS ontwikkeld. De vragenlijst bevat 12 items.

Lees meer...

Vragenlijst kwaliteit van leven bij neuropathie

De kwaliteit van leven is in de geneeskunde een belangrijk begrip. Wanneer de kwaliteit van leven bij de patient verbetert door een bepaalde therapie, dan is de therapie zinvol. Ook hiervoor zijn schalen ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij neuropathie te onderzoeken.

Lees meer...

Michigan Neuropathy Screening Instrument

De Michigan Neuropathy Screening Instrument is een vragenljst voor de patient en voor de arts. De patient moet enkele simpele vragen beantwoorden en de arts de voeten inspecteren en lichamelijk onderzoek doen, namelijk het controleren van de hielpeesreflex, aanwezigheid van ulceraties (huidaandoeningen), de vibratiezin aan de grote teen en het monofilamenten onderzoek.

Lees meer...

Pijn catastrofisering schaal

Negatieve gedachten kunnen van invloed zijn op de pijn. In 1995 heeft Sullivan een schaal ontwikkeld om deze gedachten te meten. De schaal heeft de naam: Pain Catastrophizing Scale.

Lees meer...

Slaapvragenlijst bij neuropathie

Neuropathie kan een negatieve invloed hebben op de slaap. Wanneer de slaap chronisch verstoord wordt, heeft dit weer invloed op de dagelijkse activiteiten. In een studie is duidelijk geworden dat pijnlijke diabetische neuropathie de slaap behoorlijk beinvloedt. De MOS- slaapschaal wordt hiervoor gebruikt om dit te objectiveren.

Lees meer...

HADS, hospital anxiety and depression scale

De HADS, hospital anxiety and depression scale is een vragenlijst om te bepalen wat voor invloed pijn op de psyche heeft.

Lees meer...

SF-36

De Short Form 36 (SF-36) is een vragenlijst waarmee de algemene gezondheidsstatus wordt gemeten. De vragenlijst wordt door de patient zelf ingevuld en bestaat uit 36 vragen.

Lees meer...