Alfa Liponzuur bij neuropathische pijn

In ons instituut merken wij dat het geven van Alfa Liponzuur niet alleen gunstig is voor patiënten met een neuropathische pijn, maar ook kosten effectief. Gegevens uit 2008 ondersteunen dat! Het is dan ook bizar dat ziektekostenverzekeraars dit middel niet vergoeden als we het voorschrijven. Zelfs de beroemde neuroloog professor Dyck heeft volgens een internet bron gezegd:

Alfa Liponzuur doet meer

3012174-Andre-Nantel-Dreamstime-INP alfa liponzuur neuropathische pijnDit citaat komt overeen met onze insteek.

  • The antioxidant seems to promote the entry of glucose into the cell; explained Dr. Peter J. Dyck, professor of neurology at the Mayo Medical School, Rochester, Minnn. This is not simply a symptomatic treatment. This is directed at the underlying mechanism of neuropathy with the hope of preventing its development.

Het middel is hoogstwaarschijnlijk meer dan alleen een behandeling voor de symptomen, het middel grijpt aan op het problematische zogenaamde patho-mechanisme (de ontsporing) op celniveau bij diabetische neuropathie.

Wij zetten daarom Alfa Liponzuur graag in bij neuropathische pijn. Er is vooral onderzoek gedaan naar het effect van Alfa Liponzuur bij neurpatische pijn door diabetes. Al dat onderzoek ondersteunt ons beleid. Maar helaas is de stof van patent af, en is er geen farmaceutische industrie in geinteresseerd. Anyhow, hier wat boeiende gegevens:

Energiefabriekjes

Het lichaam maakt Alfa Liponzuur zelf in kleine hoeveelheden aan. Dit gebeurt in de mitochondriën, de ‘energiefabriekjes’ in de lichaamscellen. De stof kan helpen bij chronische pijn die ontstaan door neuropathische aandoeningen.

Alfa Liponzuur is in voedsel gebonden aan het aminozuur lysine. In orgaanvlees zoals de nier, hart en lever komt deze stof veel voor. In mindere mate is Alfa Liponzuur ook te vinden in erwten, spinazie, broccoli en tomaten. Andere benamingen voor deze stof zijn thio-octaanzuur en delta pentaanzuur.

Het is een co-enzym dat een belangrijke rol speelt in de citroenzuurcyclus. Dat is een serie van biochemische processen waardoor glucose wordt omgezet in ATP (energie). Dit maakt Alfa Liponzuur en zijn afbraakproduct dihydroLiponzuur anti-oxidanten: stoffen die vrije zuurstofradicalen onschadelijk kunnen maken. Zuurstofradicalen zijn reactieve moleculen die structuren van het lichaam aantasten, zoals zenuwschedes en celmembranen.[1]

Alfa Liponzuur stapelt niet op

Bovendien hebben Alfa Liponzuur en zijn afbraakproducten de eigenschap dat ze andere anti-oxidanten, zoals vitamine C, vitamine E, Q10 en glutathion, kunnen regenereren. Alfa Liponzuur is slecht oplosbaar in water, maar het natriumzout van het zuur is beter oplosbaar in water.[2] Het natriumzout wordt dus fabrieksmatig gemaat van het zuur en dat zout bevindt zich uiteindelijke het gebruikte supplement.

Het zorgt ook voor een versterkte opname van glucose in de cellen. Dit gebeurt via hetzelfde mechanisme dat bij insuline een rol speelt.[3]

Bij orale inname van Alfa Liponzuur komt 30% van de stof in het bloed terecht. De rest wordt direct ontleed in de lever, nadat het is opgenomen in de dunne darm. Na opname in het lichaam zijn Alfa Liponzuur en de actieve afbraakproducten buiten de cellen en in de mitochondrieën te vinden. De stof en zijn afbraakproducten stapelen zich niet op in het lichaam. Na 24 uur is slechts 12,5% van de dosis terug te vinden in de urine.[4]

Rechts en Links draaien

Ook bij Liponzuur komen rechts- en linksdraaiende moleculen voor. In de natuur, in de energiecentrales van ons lijf werkt alleen de rechtsdraaiende versie. Er zijn vrij veel dierstudies die dat ondersteunen.[5][6][7][8]  [9]

De linksdraaiende vorm komt echter wel in supplementen voor, vanwege de wijze van bereiden. Dat heet dan een racemisch mengsel. Biochemisch en biologisch onderzoek heeft aangetoond dat de Rechtsdraaiende variant de werkzame is.

Helaas zijn in klinische studies steeds Rechts en Links draaiende moleculen gegeven. Maar het lijkt het meest logische te zijn alleen de Rechtsdraaiende te nemen, dan zijn er ook minder bijwerkingen zoals zuurbranden te verwachten.

Samen met Acetyl-L-Carnitine zijn zelfs synergistische effecten te verwachten, Dus dat beide stoffen samen nog beter werken.[10]

Diabetes

In Duitsland is Alfa Liponzuur geregistreerd als geneesmiddel en het wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De werking is in meer dan 15 klinische studies gedocumenteerd. De stof wordt voor de behandeling van zenuwschade al meer dan 30 jaar voorgeschreven in Duitsland bij diabetes en alcoholmisbruik. Zelfs bij huidschade repareert Alfa Liponzuur meetbaar de huid.[11]

Alfa Liponzuur wordt het meest ingezet bij diabetes type II. Bij deze vorm van suikerziekte, die vaak op latere leeftijd optreedt, reageert het lichaam niet goed meer op insuline om glucose de cellen in te pompen. Diabetespatiënten hebben een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel, wat allerlei symptomen kan veroorzaken zoals polyneuropathie. Het is dus van belang om de bloedsuikerspiegel zo goed mogelijk binnen de marges te houden.

Diverse studies tonen aan dat Alfa Liponzuur oraal of intraveneus een mild positief effect kan hebben op de klachten en de verhoogde bloedsuikerspiegel. De stof werkt echter niet alleen op de bloedsuikerspiegel. In een open studie werd aannemelijk gemaakt dat bij Diabetes type II-patiënten met polyneuropathie, ook die klachten verminderden, nadat ze Alfa Liponzuur 600mg per dag oraal hadden ingenomen. Na vier weken verminderden de neurologische klachten met 47% en na 8 weken met 71%.[12]

Alfa Liponzuur tegen neuropathische pijn

Alfa Liponzuur vergroot de gevoeligheid van cellen voor insuline. In een placebogecontroleerde studie bleek dat na orale inname van Alfa Liponzuur de bloedsuikerspiegel verlaagde bij patiënten met Diabetes Mellitus type II. De doses van 600 mg en 1800 mg hadden in deze studie een vergelijkbaar effect. Glucose werd voor circa 27% meer uit het bloed gehaald in vergelijking met een placebo.[13]

In verschillende studies is onderzocht wat het effect is van Alfa Liponzuur bij neuropathische klachten van suikerziektepatiënten. In een placebogecontroleerde studie met 328 patiënten, werden 3 verschillende doses van Alfa Liponzuur onderzocht.

Uit deze studie bleek dat wanneer dagelijks gedurende drie weken 600 mg intraveneus werd toegediend, bij 82% van de patiënten een duidelijke vermindering optrad van neuropathische symptomen (pijn).[14] Een meta-analyse van 2004 bevestigde dit resultaat: neuropathische klachten bij diabetes type 2 patiënten verminderden na een dagelijks infuus van 600 mg Alfa Liponzuur gedurende 3 weken.[14]

Uit een grote studie waarbij verschillende doses vergeleken werden, bleek dat alle doseringen (600 mg, 1200 mg en 1800 mg) evenveel effect hadden bij diabetes. En alle doseringen hadden duidelijk een beter effect op de klachten dan de placebogroep.[16]

Het lange termijneffect van Alfa Liponzuur op de zenuwen is ook onderzocht. Het bleek dat na 2 jaar dagelijkse orale inname van 600 mg Alfa Liponzuur de zenuwgeleiding verbeterd was vergeleken met de placebogroep.[17]

Bescherming van de zenuwen

Alfa Liponzuur kan de hersen-bloedbarrière gemakkelijk passeren en heeft dan ook invloed op de zenuwcellen in de hersenen. Het wordt steeds vaker genoemd als zinvol middel bij MS, en Alzheimer.[18][19][20]

Het heeft ook een positieve invloed op het netvlies. In een diermodel is aangetoond dat wanneer de bloedtoevoer naar het oog 45 minuten wordt afgesloten, deze stof een beschermende werking heeft tegen de schade van zuurstoftekort op de zenuwcellen in het oog en het gehele netvlies.[21]

Verder bleek uit recent onderzoek dat Alfa Liponzuur ook een snellere heling van wonden kan bewerkstelligen, doordat de radicalen die de wondgenezing hinderen weggevangen worden.[22] Bij een model voor de beschadigende werking van anti-kanker middelen bleek Alfa Liponzuur tegen deze beschadiging te beschermen.[23]

Bij het dagelijks gebruik van Alfa Liponzuur 600 mg bij diabetespatiënten bleek dat na 3 maanden ook de zenuwgeleiding verbeterde naast de suikerspiegels in het bloed en de vermindering in neuropathische klachten.[24] Ook werd de insulinegevoeligheid verbeterd.[25]

Veiligheid en interacties

Er zijn geen gevallen bekend van overdosering. Alfa Liponzuur is veilig, ook wanneer twee jaar 1200 mg p/d wordt gebruikt, zijn er geen ernstige bijwerkingen gemeld bij patiënten met diabetische neuropathische pijn.

Wel moet de bloedsuikerspiegel in de gaten worden gehouden zeker als patiënten ook middelen gebruiken om de bloedsuikerspiegel te verlagen. In een studie is onderzocht of 600 mg schadelijk is voor patiënten met slecht werkende nieren. Het bleek dat de dosis bij deze patiënten niet aangepast hoefde te worden.[26] 

In sommige patiënten verlaagt Alfa Liponzuur het glucose, waardoor dan minder anti-diabetica gegeven hoeven te worden. Dat moet de internist en de patiënt weten, omdat er ook een kans op een hypo bestaat. Er zijn geen veiligheidsstudies verricht met Alfa Liponzuur bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het wordt daarom afgeraden bij deze vrouwen Alfa Liponzuur voor te schrijven.

Interactie met schildklier

Een interactie is bekend: die met schildklierhormoon. Alfa Liponzuur kan de werking van schildklierhormoon verminderen.[27] Verder is er een artikel waarin gesteld wordt dat dit supplememt met het ijzer in het bloed een binding kan aangaan.

  • Clinical and postmarketing surveillance studies have indicated that alpha-lipoic acid has a favorable side effect profile.24 Adverse effects are mild and include headache, skin rash, stomach upset at high doses (>600 mg/d) and possible hypoglycemia.
    Patients and physicians need to be aware that alpha-lipoic acid is a chelating agent and might cause mineral shortages in the body.[28] As a result, iron levels should be monitored in patients taking alpha-lipoic acid.
    In addition, a vitamin B supplement should be taken if alpha-lipoic acid is given to patients who are thiamine-deficient (eg, alcoholics). Patients taking other medications that chelate with alpha-lipoic acid (eg, antacids) should space the dosing of these products by at least 2 hours.[29]

Tenslotte is er een patiënt beschreven met een ernstige zogenaamde idiosyncratische reactie, een ernstige hyperglycemie met insuline resistantie.[30]

Zinvolheid

Zinvolle geneeskunde is ons motto. Niet gevangen zitten in wat iedereen doet, maar ‘think out off the box”. Daarom durfen we ook meer dan anderen. Omdat het om de patiënt gaat!

In ons Instituut werken we al enkele jaren met Alfa Liponzuur. In een recente studie in Duitsland met vele honderden patiënten, bleek dat Alfa Liponzuur in de doseringen die wij ook gebruiken, zelfs een beter en goedkoper resultaat te geven dan het overgaan naar de behandeling met een van de modernste pijnbehandelingen, Gabapentine.[31] 

En we citeren:

  • Switching from long-term treatment with alpha-lipoic acid to central analgesic drugs such as Gabapentin in painful diabetic neuropathy was associated with considerably higher rates of side effects, frequencies of outpatiënt visits, and daily costs of treatment. 

Conclusie

Alfa Liponzuur blijkt veilig te zijn en goed inzetbaar bij o.a. diabetische neuropathie.[32] In 2008 werden de resultaten van een studie met 100 patiënten gepubliceerd, die ook opnieuw ondersteunend was voor de klinische effectiviteit van deze stof.[33]  We hopen dat de ziektekosten verzekeraars wakker worden, en ons gaan helpen met het behandelen van patiënten door deze stoffen te vergoeden als we ze voorschrijven.

Ook schade die bij een beroerte is ontstaan zou goed kunnen reageren op deze stof, maar ook dat moet nader worden onderzocht met klinische studies.

Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD en DJ Kopsky, MD, versie juli 2009

Acetyl-L-Carnitine bij diabetische neuropathie

Bekijk hier onze video’s.


Referentielijst

[1] Singh U1, Jialal I. | Alpha-lipoic acid supplementation and diabetes. | Nutr Rev. | 2008 Nov;66(11):646-57. doi: 10.1111/j.1753-4887.2008.00118.x.

[2] Perricone N1, Nagy K, Horváth F, Dajkó G, Uray I, Zs -Nagy I. | Alpha lipoic acid (ALA) protects proteins against the hydroxyl free radical-induced alterations: rationale for its geriatric topical application. | Arch Gerontol Geriatr. | 1999 Jul-Aug;29(1):45-56.

[3] Packer L1, Kraemer K, Rimbach G. | Molecular aspects of lipoic acid in the prevention of diabetes complications. | Nutrition. | 2001 Oct;17(10):888-95.

[4] Teichert J1, Hermann R, Ruus P, Preiss R. | Plasma kinetics, metabolism, and urinary excretion of alpha-lipoic acid following oral administration in healthy volunteers. | J Clin Pharmacol. | 2003 Nov;43(11):1257-67.

[5] Streeper RS1, Henriksen EJ, Jacob S, Hokama JY, Fogt DL, Tritschler HJ. | Differential effects of lipoic acid stereoisomers on glucose metabolism in insulin-resistant skeletal muscle. | Am J Physiol. | 1997 Jul;273(1 Pt 1):E185-91.

[6] Smith JR1, Thiagaraj HV, Seaver B, Parker KK. | Differential activity of lipoic acid enantiomers in cell culture. | J Herb Pharmacother. | 2005;5(3):43-54.

[7] Walgren JL1, Amani Z, McMillan JM, Locher M, Buse MG. | Effect of R(+)alpha-lipoic acid on pyruvate metabolism and fatty acid oxidation in rat hepatocytes. | Metabolism. | 2004 Feb;53(2):165-73.

[8] Lockhart B1, Jones C, Cuisinier C, Villain N, Peyroulan D, Lestage P. | Inhibition of L-homocysteic acid and buthionine sulphoximine-mediated neurotoxicity in rat embryonic neuronal cultures with alpha-lipoic acid enantiomers. | Brain Res. | 2000 Feb 14;855(2):292-7.

[9] Loeffelhardt S1, Borbe HO, Locher M, Bisswanger H. | In vivo incorporation of lipoic acid enantiomers and homologues in the pyruvate dehydrogenase complex from Escherichia coli. | Biochim Biophys Acta. | 1996 Sep 13;1297(1):90-8.

[10] Lal A1, Atamna W, Killilea DW, Suh JH, Ames BN. | Lipoic acid and acetyl-carnitine reverse iron-induced oxidative stress in human fibroblasts. | Redox Rep. | 2008;13(1):2-10. doi: 10.1179/135100008X259150.

[11] Beitner H1. | Randomized, placebo-controlled, double blind study on the clinical efficacy of a cream containing 5% alpha-lipoic acid related to photoageing of facial skin. | Br J Dermatol. | 2003 Oct;149(4):841-9.

[12] Hahm JR1, Kim BJ, Kim KW. | Clinical experience with thioctacid (thioctic acid) in the treatment of distal symmetric polyneuropathy in Korean diabetic patients. | J Diabetes Complications. | 2004 Mar-Apr;18(2):79-85.

[13] Jacob S1, Ruus P, Hermann R, Tritschler HJ, Maerker E, Renn W, Augustin HJ, Dietze GJ, Rett K. | Oral administration of RAC-alpha-lipoic acid modulates insulin sensitivity in patients with type-2 diabetes mellitus: a placebo-controlled pilot trial. | Free Radic Biol Med. | 1999 Aug;27(3-4):309-14.

[14] Ziegler D1, Hanefeld M, Ruhnau KJ, Meissner HP, Lobisch M, Schütte K, Gries FA. | Treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy with the anti-oxidant alpha-lipoic acid. A 3-week multicentre randomized controlled trial (ALADIN Study). | Diabetologia. | 1995 Dec;38(12):1425-33.

[15] Ziegler D1, Hanefeld M, Ruhnau KJ, Meissner HP, Lobisch M, Schütte K, Gries FA. | Treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy with the anti-oxidant alpha-lipoic acid. A 3-week multicentre randomized controlled trial (ALADIN Study). | Diabetologia. | 1995 Dec;38(12):1425-33.

[16] Ziegler D, Ametov A, Barinov A, Dyck PJ, Gurieva I, Low PA, Munzel U, Yakhno N, Raz I, Novosadova M, Maus J, Samigullin R. | Oral treatment with alpha-lipoic acid improves symptomatic diabetic polyneuropathy: the SYDNEY 2 trial. | Diabetes Care. | 2006 Nov;29(11):2365-70.

[17] Reljanovic M1, Reichel G, Rett K, Lobisch M, Schuette K, Möller W, Tritschler HJ, Mehnert H. | Treatment of diabetic polyneuropathy with the antioxidant thioctic acid (alpha-lipoic acid): a two year multicenter randomized double-blind placebo-controlled trial (ALADIN II). Alpha Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy. | Free Radic Res. | 1999 Sep;31(3):171-9.

[18] Salinthone S1, Yadav V, Bourdette DN, Carr DW. | Lipoic acid: a novel therapeutic approach for multiple sclerosis and other chronic inflammatory diseases of the CNS. | Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. | 2008 Jun;8(2):132-42.

[19] Smith AR1, Shenvi SV, Widlansky M, Suh JH, Hagen TM. | Lipoic acid as a potential therapy for chronic diseases associated with oxidative stress. | Curr Med Chem. | 2004 May;11(9):1135-46.

[20] Holmquist L1, Stuchbury G, Berbaum K, Muscat S, Young S, Hager K, Engel J, Münch G. | Lipoic acid as a novel treatment for Alzheimer's disease and related dementias. | Pharmacol Ther. | 2007 Jan;113(1):154-64. Epub 2006 Sep 20.

[21] Chidlow G1, Schmidt KG, Wood JP, Melena J, Osborne NN. | Alpha-lipoic acid protects the retina against ischemia-reperfusion. | Neuropharmacology. | 2002 Nov;43(6):1015-25.

[22] Alleva R1, Nasole E, Di Donato F, Borghi B, Neuzil J, Tomasetti M. | alpha-Lipoic acid supplementation inhibits oxidative damage, accelerating chronic wound healing in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy. | Biochem Biophys Res Commun. | 2005 Jul 29;333(2):404-10.

[23] Melli G, Taiana M, Camozzi F, Triolo D, Podini P, Quattrini A, Taroni F, Lauria G. | Alpha-lipoic acid prevents mitochondrial damage and neurotoxicity in experimental chemotherapy neuropathy. | Exp Neurol. | 2008 Dec;214(2):276-84. Epub 2008 Sep 9.

[24] Negrişanu G1, Roşu M, Bolte B, Lefter D, Dabelea D. | Effects of 3-month treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid in diabetic peripheral neuropathy. | Rom J Intern Med. | 1999 Jul-Sep;37(3):297-306.

[25] Konrad T1, Vicini P, Kusterer K, Höflich A, Assadkhani A, Böhles HJ, Sewell A, Tritschler HJ, Cobelli C, Usadel KH. | alpha-Lipoic acid treatment decreases serum lactate and pyruvate concentrations and improves glucose effectiveness in lean and obese patients with type 2 diabetes. | Diabetes Care. | 1999 Feb;22(2):280-7.

[26] Teichert J1, Tuemmers T, Achenbach H, Preiss C, Hermann R, Ruus P, Preiss R. | Pharmacokinetics of alpha-lipoic acid in subjects with severe kidney damage and end-stage renal disease. | J Clin Pharmacol. | 2005 Mar;45(3):313-28.

[27] Segermann J1, Hotze A, Ulrich H, Rao GS. | Effect of alpha-lipoic acid on the peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine and on serum lipid-, protein- and glucose levels. | Arzneimittelforschung. | 1991 Dec;41(12):1294-8.

[28] Packer L1, Witt EH, Tritschler HJ. | alpha-Lipoic acid as a biological antioxidant. | Free Radic Biol Med. | 1995 Aug;19(2):227-50.

[29] Halat KM1, Dennehy CE. | Botanicals and dietary supplements in diabetic peripheral neuropathy. | J Am Board Fam Pract. | 2003 Jan-Feb;16(1):47-57.

[30] Takeuchi Y1, Miyamoto T, Kakizawa T, Shigematsu S, Hashizume K. | Insulin Autoimmune Syndrome possibly caused by alpha lipoic acid. | Intern Med. | 2007;46(5):237-9. Epub 2007 Mar 1.

[31] Ruessmann HJ; German Society of out patient diabetes centres AND (Arbeitsgemeinschaft niedergelassener diabetologisch tätiger Arzte e.V.). | Switching from pathogenetic treatment with alpha-lipoic acid to gabapentin and other analgesics in painful diabetic neuropathy: a real-world study in outpatients. | J Diabetes Complications. | 2009 May-Jun;23(3):174-7. Epub 2008 Apr 9.

[32] Ziegler D1. | Thioctic acid for patients with symptomatic diabetic polyneuropathy: a critical review. | Treat Endocrinol. | 2004;3(3):173-89.

[33] Bureković A1, Terzić M, Alajbegović S, Vukojević Z, Hadzić N. | The role of alpha-lipoic acid in diabetic polyneuropathy treatment. | Bosn J Basic Med Sci. | 2008 Nov;8(4):341-5.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*