Fingolimod voor neuropathie is teleurstellend

Uit onderzoek blijkt dat orale Fingolimod voor de CIDP vorm van neuropathie teleurstellend is. Fingolimod (rINN, handelsnaam Gilenya® Novartis) is een immunosuppressivum dat is goedgekeurd voor de behandeling van Multiple Sclerose (MS).

pixabay-3887432-INP  fingolimodDit middel werd nu oraal getest voor chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculo neuropathie in een dubbelblinde, multicenter, gerandomiseerde gecontroleerde trial.[1]

Deze studie werd de FORCIDP-trial genoemd. Helaas bleek dit dure antilichaam geen effect te hebben op deze invaliderende neuropathie.

Fingolimod is goedgekeurd voor de behandeling van relapsing-remitting Multiple Sclerose, en was effectief bij experimentele auto-immuun neuritis bij ratten, een mogelijk model voor chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP).

We wilden de werkzaamheid van Fingolimod evalueren bij het vertragen van de invaliditeitsprogressie bij patiënten met CIDP die zich terugtrokken uit de momenteel effectieve behandelingen (intraveneus immunoglobuline [IVIg] of corticosteroïden).

Grote studie

Deze dubbelblinde, multicenter, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, parallelle groep, gebeurtenis gestuurde studie, werd uitgevoerd in 48 neurologie centra in Australië, Canada, Israël, Japan, de VS en negen landen in Europa.

Deelnemers aan CIDP die IVIg of corticosteroïden kregen, werden willekeurig toegewezen (1: 1) aan eenmaal daagse orale Fingolimod 0,5 mg of placebo. De behandelingsduur was flexibel en kon deze tot 4,5 jaar duren.

Eerdere IVIg behandelingen werd gestaakt na één laatste kuur die eindigt op de dag voordat de eerste dosis Fingolimod of placebo werd gegeven. Terwijl corticosteroïden na 8 weken na randomisatie geleidelijk afnamen.

Het primaire eindpunt was de tijd tot de eerste bevestigde verslechtering (≥ 1 puntstoename op de aangepaste INCAT score voor invaliditeitsschalen versus baseline) en werd beoordeeld in de volledige analyse set.

Die bestond uit alle patiënten die randomisatie ondergingen en tenminste één werkzaamheidsbeoordeling hadden voor de primaire analyse.

De overlevingaverdelingsfuncties van tijd tot eerste verslechtering, werden geschat binnen iedere behandelingsgroep volgens de Kaplan-Meier overlevingsdistributiefunctie en vergeleken.

Resultaten teleurstellend

Van de 106 deelnemers die willekeurig werden toegewezen, ontvingen er 54 Fingolimod en 52 kregen een placebo. De proef werd voortijdig beëindigd door de nutteloosheid van de behandeling.

Dat was aanbevolen door een onafhankelijke data monitoring commissie na een tussentijdse analyse toen 44 bevestigde verslechterende gebeurtenissen hadden plaatsgevonden.

Aan het einde van het onderzoek was de overlevingsschatting van het aantal deelnemers dat vrij was van de bevestigde verslechtering, niet duidelijk verschillend tussen de Fingolimod groep en de placebogroep.

Bijwerkingen kwamen voor bij 41 (76%) deelnemers die Fingolimod kregen en 44 (85%) voor placebo. En ernstige bijwerkingen traden op bij respectievelijk negen (17%) en vier (8%) patiënten.

De meest voorkomende bijwerkingen van Fingolimod waren

Bijwerkingen die leidden tot stopzetting van het onderzoek traden op bij zeven (13%) deelnemers aan Fingolimod en geen bij placebo.

Interpretatie

Fingolimod 0,5 mg eenmaal daags was niet beter dan placebo voor de behandeling van CIDP.

Toekomstige proefontwerpen moeten rekening houden met de mogelijkheid dat, als IVIg abrupt wordt gestopt, sommige patiënten snel daarna kunnen terugvallen terwijl anderen mogelijk in remissie blijven.

Mei 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Fingolimod voor neuropathie is teleurstellend’

Thalidomide veroorzaakt zenuwpijn

Ondansetron bij neuropathische pijn
Vinden van een goede pijnstiller blijft lastig
LDN bij overgewicht en ontstekingen


Referentielijst

[1] Hughes R1, Dalakas MC2, Merkies I3, Latov N4, Léger JM5, Nobile-Orazio E6, Sobue G7, Genge A8, Cornblath D9, Merschhemke M10, Ervin CM10, Agoropoulou C10, Hartung HP11; FORCIDP Trial Investigators. | Oral fingolimod for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (FORCIDP Trial): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial. | Lancet Neurol. | 2018 Aug;17(8):689-698. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30202-3. Epub 2018 Jul 9.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*